Chính sách thanh toán

Việc thanh toán giá trị của dịch vụ xử lý chất thải được thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng (thanh toán theo từng đợt/ thanh toán tổng giá trị của hợp đồng dịch vụ).
Quy trình thanh toán như sau:
Bước 1: Sau khi xử lý chất thải Công ty sẽ cung cấp các loại giấy tờ sau: – Biên bản giao nhận chất thải; – Chứng từ xác nhận hoàn thành xử lý chất thải (CTNH); – Biên bản nghiệm thu/Biên bản nghiệm thu thanh lý; – Hóa đơn, đề nghị thanh toán.
Bước 2: Thời hạn thanh toán: 15- 30 ngày sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán theo bước 1.