MUA BÁN CUNG CẤP CÁC LOẠI DẦU ĐỐT FO, DO, D1/ TRADING AND SUPPLYING TYPES OF FUEL OIL FO, DO, D1

Công ty MTNA mua bán các loại dầu đốt FO, DO, D1,…, cung cấp cho thị trường trong nước các mặt hàng dầu đốt thân thiện với môi trường./NAEC trades kinds of fuel oil FO, DO, D1, …, supplies the domestic market with environmentally friendly fuel oil.

 

Mẫu dầu thành phẩm D1 sau tái chế/Sample of D1 finished oil after recycling.