XỬ LÝ CHẤT THẢI/ waste treatment

Tái chế, xử lý các loại dầu nhớt thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường là thế mạnh của MTNA./ Recycling and handling of oil, hazardous, industrial solid waste is usually the strength of NAEC.

Thiết Bị Xử Lý Chất Thải

Đối tác